برگزاری وبینار باستان شناسی

معرفی کاوش های باستان شناسی دانشگاه سالنتو در محوطه شهر سوخته

روز چهارشنبه 6 Մարտ 1399, XNUMX եւ XNUMX թ., «Վինարի»-ի հետ կապված այս զեկույցը ներկայացված է «Կաուշ ها» և «Հետազոտություն» խումբ «Սալենտո» (Salento) و رونمایی از «مجموعه مقالات شهر سوخته» توسط این دانشگاه; با مشارکت پژوهشکده باستان شناسی ایران; և… կազմակերպվել է. این وبینار با سخنان کوتاه «فابیو پولیچه» (Fabio Pollice) مدیر دانشگاه «سالنتو»; حمید بیات و محمد تقی امینی سفیر و رایزن فرهنگی ایران در Իտալիա; «جوزپه پرونه» (Giuseppe Perrone) سفیر ایتالیا در تهران; «جانلوکا تالیامونته» (Gianluca Tagliamonte) مدیر مدرسه تخصصی میراث باستان شناسی (D. Adamesteanu) دانشگاه «سالنتو»; «رافائله کاشیانو» (Raffaele Casciano) Իրանի և Իտալիայի տարածաշրջան; սկզբնաղբյուրների مشترک دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و Իտալիա; معرفی طرح کاوش ها و تحقیقات مشترک گروه باستان شناسی دانشگاه «سالنتو» با همتایان ایرانی در مح وطه «شهر سوخته» و انتشار دومین مجلد گزارش های آن؛ از գործընկեր իրանական և Իտալիայի այս նախագիծը و نسبت به استمرار این همکاری ها متفاوت است. در ادامه، در دومین بخش این وبینار، پروفسور «انریکو آسکالونه» (Enricho Ascalone) شناسی «شهر سوخته» طی سخنانی، از երկրորդ مجلد «مجموعه مقالات شهر سوخته» که به کوشش ایشان و د کتر سید منصور سید سجادی مدیر طرح باستان. شناسی «شهر سوخته» و «دهانه غلامان» կազմվելه. همراه ارائه گزارشی اجمالی از համագործակցության «شهر سوخته» و «همتایان ایران» و «شهر سوخته» رونمایی. Դոկտ. دکتر شیرازی مدیر پژوهشکده باستان شناسی ایران؛ پروفسور ” بیشونه” (Biscione) پروفسور «مادِلّا» (Madella) از گروه علوم انسانی دانشگاه (Pompeo Fabra); پروفسور «مارکِتّی» (Marcheti) پروفسور «موراندی بوناکوسّی» (Morandi Bonacossi) استاد هنر و باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه (Ուդինե) Peyronal Peyronal Peyronal ش دوم; و دکتر مرادی از پژوهشکده باستان شناسی ایران؛ Դոկտոր Մոլվիի Քոլեջի Գիտությունների Բժշկական Համալսարանի Թեհրան; «چیرائودو» (Ceraudo) مدیر آزمایشگاه زمین شناسی باستانی دانشگاه «سالنتو». “Fabri” (Blacksmiths) «فیورِنتینو» (ֆլորենց.) տնօրեն باستان شناسی و دیرینه شناسی. و «مینیتی» (Minniti) مدیر آزمایشگاه زیست – باستان شناسی هم، سخنرانان بخش چهارم این وبینار بدوند ; که هر یک در حوزه تخصصی خود، گوشه ای از տարբեր کاوش ها و تحقیقات مشترک هیأت باستا ن شناسان ایرانی و ایتالیایی در منطقه «شهر سوخته» را تشریح نمودند. «شهر سوخته» «شهر سوخته» در استان سیستان و بلوچستان، برای վերլուծություն «شهر سوخته»، «سالنتو» با پژوهش کده میراث فرهنگی. و موزه ایران باستان در جریان است. و հետախուզական վերլուծություն «شهر سوخته» հետ կապված ուսումնասիրությունների հետ կապված բույսերի հետ.

բաժնետոմս