برگزاری وبینار

تشیع معاصر در اروپا و شرق میانه

«Markz Research and Cooper with Orasya Mediterrane and Africa» در دانشگاه «ساپینزا» شهر رم; Ասոցիացիայի ուսումնասիրությունների խմբերը و دیده بان مدیترانه، جمعه 20 ապրիլի 1400, وبینار «تشیع معاصر در اروپا و شرق میانه. (Կառլո Գ. Սերեթի) և (Լեոնարդո Կապեզոնե); همراه شیرین ذاکری از دانشگاه «ساپینزا» شهر رم; (Francesco Anghelone) از مؤسسه مطالعات سیاسی (St. Pius V); و مینو شاه ولد از دانشگاه تورین ء کمیته علمی و اجرایی این وبینار بودند. که پس از معرفی توسط (Carlo G. Cereti); و (Andrea Carteny) از دانشگاه «ساپینزا» شهر رم; و (Francesco Anghelone) از مؤسسه مطالعات سیاسی (St. Pius V); در بخش نخست جلسه گردانی شیرین ذاکری از دانشگاه «ساپینزا» شهر رم، عباس احمدوند از دانش گاه شهید بهشتی تهران. (Oliver Scharbrodt) از دانشگاه «بیرمنگام»; (Ingvild Flaskerud ) از دانشگاه «اسلو»; و (Emanuelle Degli Esposti) از دانشگاه «کمبریج» مقالات خود در ترسیم چشم انداز اجمالی تحولات تشیع در مدیترانه و شرق میانه را نشان می دهد. و در بخش دوم که با جلسه گردانی مینو شاه ولد از دانشگاه تورین Իտալիա به بررسی های موردی اختصار داشت. (Avi Astor) و (Fouad Gehad Marei ) از دانشگاه «بیرمنگام»، վերլուծության արդյունքների در خصوص علوی در بارسلونا; և Շիյանի Լիբանանը առաջարկում է; و در بخش سوم در ادامه بررسی های موردی با جلسه ی (Diego Pagliarulo) از مؤسسه مطالعات سیاسی (S. Pius V) و (Marios Chatziprokopiou) از دانشگاه (Thessaly) مقاله ای در հատուկ عاشورا ցուցադրում; (Գիաթ Ռամմո) و در نهایت, مینا شیعه شن اسی در غرب ցուցադրվել

բաժնետոմս