Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրությունը

Հաստատվել է 1980 թվականին – Վերանայվել է 1989 թվականին

ՄԱՍ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ - Ազգային ինքնիշխանություն և բխող լիազորություններ

 

Հոդված 56

Աշխարհի և մարդկության նկատմամբ բացարձակ ինքնիշխանությունը պատկանում է Աստծուն, ով ցանկանում էր, որ մարդկությունն ինքնիշխան լինի իր սեփական սոցիալական ճակատագրի վրա: Ոչ ոք չի կարող որևէ անհատի զրկել այս իրավունքից, որն ունի աստվածային ծագում, ոչ էլ ստրկացնել այս իրավունքը անձնական կամ խմբակային շահերին: Ժողովուրդն այս իրավունքից օգտվելու է հետևյալ կանոններով.

Հոդված 57

Ինքնիշխան պետությունը Իսլամական Հանրապետությունում կազմված է օրենսդիր, գործադիր և դատական ​​մարմիններից, որոնք իրականացվում են Wilayat Mutlaq Amr15-ի և Համայնքի իմամատի (Ումմայի) հսկողության ներքո՝ համաձայն հետևյալ դրույթների. Թվարկված երեք ուժերը միմյանցից անկախ են: Հոդված 58 Օրենսդիր իշխանությունը Իսլամական ժողովի իրավասությունն է, որը կազմված է ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչներից։ Վեհաժողովի կողմից ընդունված օրենքները, հաջորդ հոդվածներում նշված գործընթացի համաձայն, փոխանցվում են գործադիր և դատական ​​իշխանություններին, որպեսզի դրանք կատարվեն:

Հոդված 59

Առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող, երկրի ապագայի կամ առանձնահատուկ տնտեսական կարևորության հարցերում օրենսդիր իշխանությունը կարող է իրականացվել հանրաքվեի ինստիտուտի միջոցով՝ ժողովրդի քվեին ուղղակիորեն դիմելով։ Հանրաքվեին բողոքարկելու խնդրանքը պետք է հաստատի Վեհաժողովի բոլոր ներկայացուցիչների երկու երրորդը։

Հոդված 60

Գործադիր իշխանությունն իրականացնում են Հանրապետության Նախագահը և կառավարության նախարարները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն Սահմանադրության համաձայն այդ իշխանությունը Գերագույն առաջնորդի (Ռահբարի) անմիջական իրավասությունն է:

Հոդված 61

Դատական ​​իշխանությունը16 իրականացվում է դատական ​​դատարանների կողմից, որոնք պետք է ստեղծվեն իսլամական նորմերին համապատասխան։ Նրանք պատասխանատու են վեճերը լուծելու և հարթելու, իրավունքների պաշտպանության, արդարադատության տարածման և իրականացման և Աստծո օրենքների կատարման համար:

 


բաժնետոմս
Չդասակարգված