برگزاری وبینار

Նکوداشت տիկին Պրոֆսուր անա ونզան

آنا وَ نزان» (Anna Vanzan) اسلام شناس؛ Իրանի ճանաչ; و مترجم فقید ایتالیایی را، که پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان، پنجشنبه 4 دی ماه 1399 4 دارفانی را وداع گفت. با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در Իտալիա; پروفسور «سیمونه کریستوفورِتی» (Simone Cristoforetti) «تیتزیانو بوچّیکو» (Tiziana Buccico) ակտիվ սոցիալական; «Անտոնիա شرکا» մեդրես լեզվի իտալական համալսարանի Թեհրան և مترجم; ابولحسن حاتمی مترجم; «آنتونِلّو ساکِتی» (Antonello Sacchetti) «Ֆրանչسکو Բրիոսկի» (Ֆրանչեսկո Բրիոսկի) و “Maria Vittoria Paladin” (Maria Vittoria Paladin) աղջիկ տիկին Պրոֆսուր “Ana وَنզան”-ը ցուցադրվում է: در این وبینار، علاوه بر پخش نوا نمایی که با هدف نکوداشت این استاد فقید، در رایزنی فرهنگی ا ایران در ایتالیا تهیه شده بود؛ دقایقی از հարցազրույց ابولحسن حاتمی հետ տիկին Պրոֆսուր «وَنزان» , որը در սկզբնական սկզբնական նախագծում է تار یخ شفاهی ایران شناسان. Իսլամ ճանաչման; و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا، به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به انجام ر سیده نیز، برای مخاطبین پخش شده است. رایزن فرهنگی ایران در Իտալիա، در سخنان جمع بندی پایانی این وبینار، رایزنی فرهنگی را قدردان مساعی ایران شناسان ایتالیایی؛ و وبینار نکوداشت در جریان را، نمادی از این قدردانی معرفی نمود.

բաժնետոմս