حسن واحدի

حسن واحدی (نقاش؛ مجسمه ساز)

Հասան Վահեդիحسن واحدی نقاش و مجسمه ساز ایرانی مقیم Իտալիա ծնված 19 آبان 1326 թ. از همان كودكي علاقه مندي به نقاشي داشت.
وي در خصوص چگونگي پيدايش زمينه هاي احساسي مي گويد
«اولين احساس مي‌كنم به زماني كه پدرم تابلوي كوچك نقاشي اي بر روي روي پارچه خريداري كرد،‌در خود حس ن مودم. ساعتها بلكه روزها مجذوب تابلو رنگهايش بودم. در آن زمان در حوالي خيابان استانبول چند آتليه نقاشي بود كه كار كپي تابلوهاي روسيه را مي կատարեց . من هر روز به تماشاي كارآنها رفته و مي ديدم كه چگونه رنگها را مخلوط كرده و نقاشي مي كنند. علاقه من آنقدر قوی است که به نجار سفارش دادم که با پارچه چیت برایم بومی بسازد تا بتواندم نقا شي كنم. در آن زمان علاقه ام به نقاشي علاقه به بازي بود. ամբողջ կյանք ام رايك لكه رنگ پرمي كرد.
برای تهيه يك تيوپ رنگ حاضر بودم از خاني آباد، محل زندگيمان، تا لاله زار بروم. در دوره ابتدايي تعيينم يكي از تابلوهايم را بفروشم و براي اينم موفقيت بزرگي مي شود مي شود. به اين ترتيب نقاشي را به شكل حرفه اي از همان كودكي شروع كردم. پدرم علاقه به مدرسه افسري بروم. دبيرستان را به پايان رساندم و در كنكور ورودي هنرستان مقام اول را كسب كردم وارد هنرستان هنرهاي زيبا ي پسران شدم. در اين دوران به شعر، فلسفه و عرفان علاقه مند شدم. در سال 1973 به ايتاليا آمدم. برای ادامه كار نقاشي مايل بودم به پاريس بروم ولي در ايتاليا ماندگار شدم. در آنجا ابتدا به ديدن موزه ها رفتم و در آكادمي نقاشي و مجسمه سازي شركت كردم و در هردو با نمرات تش ويقي فارغ التحصيل شدم. در دوران تحصيل به طور مرتب ماهي يك بار نمايشگاه مي‌گذارم. «
وي درباره سبك نقاشي خود مي گويد :
«نقاشي يک زبان հատուկ է, ինչ-որ բանի հատուկ է, նա ունի: آدم لمس مي كند و ديدگاه خود از زندگي و مردم را بيان مي كند. در نقاشي پنج عامل نقش հիմնականն է՝ كيفيت، قدرت بيان، تفكر، ‌فانتزي، حساسيت و كار اجتماعي:
زبان هنري هنرمند در حين كار مداوم است كه پخته مي شود و هنرمند مي تواند احساسات را مستقيما و به ش كل شفاف و روشن بيان كند. ստեղծարար این اجازه را به انسان می دهد كه در یك جاده ناشناخته قدمد و این كار در كل به یك مع جزه شباهت دارد. در طي ساليان دراز زندگي هنري، همه هنرمند را از زاويه هنري مي بيند و بسان آينه اي است در مقا بل مسائل اجتماعي. در كودكي محو تماشاي پرتره اي از جاكوري شدم كه وقتي به شيارهاي ترسيم شده بر روي صورت موضوع نگاه م ي كردم احساس كردم هدف اين اثر بيان تمامي دردهاي بشري بوده است.
من معتقدم هر هنرمندي مخالف و موافق با پديده اي است. عبارت ديگر هر اثر مي تواند در تضاد يا در وفاق با چيزي باشد. من در آثارم تحت تاثير عرفان و فلسفه و شعر اصيل ايران هستم . من سفارش كارهايم را از قلب و مغزم مي گيرم و تا به حال هيچ كار سفارشي نكشيده ام .
حسن واحدی تا کنون نمایشگاه های گروهی و انفرادی متعددی را در ایران, Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, لو کزامبورگ, سوئیس و برزیل կազմակերպել են: «Իտալիա ֆիլմ» ցուցահանդեսում; «Գալրի համա در تهران»; «Գալری هور و الهه در تهران»; «Գարի պատկերավոր գրքույկ در Թեհրան»; «موزه هنر نسل 1900 Իտալիա»; «موزه باستان شناسی سابینا» և… այն ամենակարևորն է, երբ վերջինս եղել է.
آثار وی همچنین در «جشنواره ی بین المللی هنر برای صلح و گفت و گوی ملل ایتالیا»; «نمایشگاه هنری پادووا»; دوسالانه միջազգային هنر فرارا»; «نمایشگاه هنری پورده نونه» و…
وی շարունակական գեղարվեստական ​​خود را در شهر رم ادامه می دهد.

բաժնետոմս
Չդասակարգված