دولت اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی

اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی مراجعه به مشاهده

گروه نمایش عروسکی آران ، اُپرای عروسکی "مکبث" - ի شکسپیر را به کارگردانی بهروز غریبهاپور ، رور ررر رانا - 27 دانا Երաժշտություն Այս նկարագիրը կանխատեսվում է որպես դիզայնի նախագծում. غریب پور پیشتر. اپراهای عروسکی رستم و سهراب, عاشورا, خیام, مولوی, سعدی, حافظ. و لیلی و مجنون را نیز به روی صحنه برده. و اپراهای عروسکی رستم و سهراب, عاشورا. و .. وی در ایتالیا نیز اجرا گردیده است ,

բաժնետոմս