سلسله دیدگاه گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو

Սիրիա, Իրան, Իրաք

در جریان سلسله نظرهای "گفت و گوهای ساپینزا ، جستجوی به فراسو"; ساعت 17-ից հինգշաբթի 23 ژانویه 2020 م. «Սիրիա, Իրան, Իրաք.پائولو ماتیایی "(استاد باستان شناسی و هنر خاور میانه باستان - آکادمی لينچه یی)" "کارلو جوانی چرتی "(استاد ریشه شناسی ، ادیان و تاریخ ایران باستان - دانشگاه ساپینزا) ·"لئوناردو کاپتزونه (استاد تاریخ ارشد اسلام - دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده ادبیات دانشگاه ساپینزا شر.

բաժնետոմս