فراخوان استاندارد کتاب سالهای մշակութային

فراخوان Միջազգային Միջազգային Աշխարհի գրողների տարիներ

معاونت մշակութային و սոցիալական دانشگاه تهران, هم زمان با داشتن چهارمین دوره برگزاری مسابقات بین المللی فرهنگی کتاب های فرهنگی ، برنامه های آموزشی بین المللی این امکان را برای شما فراهم می کند. منطقه مندان برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام ، می توان به تارنمای لیست این نمایش به نشانی https://nbfcs.ut.ac.ir/ Պատմ نمایش

բաժնետոմս