نماینده سینمای ایران

فیلم مستند وزپلنگ ایرانی جایزه است

«سوندریو» ، جایزه مناسب ود رابط به فیلم مستند «یوزپلنگ ایرانی» ؛ جواب فتح الله امیری اعطا مدیریت. توجه و علاقه کارگردان و نبوغ وی در خصوص تهیه یک مستند در خصوص این گونه از پلنگ. که شدیدا در معرض خطر انقراض قراردارد. هیأت داوران این دوره از جشنواره را متقاعد نمود. جایزه نخست را به این فیلم اختصاص دهند: بیست و سومین دوره زمانی بین المللی فیلم های حیات وحش وحش "سوندریو" از تاریخ 23- ը հրաժարվում է 3- ից:

բաժնետոմս