هنر هری نشانتی برای اتحاد ایران و ایتالیا

دیوار سفارت ایتالیا بار دیگر نقاشی شد

سفارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد. در یک طرح فرهنگی. با همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی. و ارایه آثار آن ها روی دیوار خارجی این سفارتخانه, به زیباسازی شهر تهران. و پیوند هنر دو کشور کمک کند. دومین همکاری هنری این طرح را هفتم آذر ماه 1398; با ذکر جمعی از چهره فرهنگی و هنری رونمایی. این Rah که به چشم شخصی کسرا رفیعی و مارکو اوگو (Mark ugo) است ، به مدت 22 ամսում روی دیوار خارجی سفر می کنید سفارت ایتالیا به نمایش ممکن است که تغییر کند. این دومینվիագետ هنرمندان ایرانی و ایتالیایی در طرح "هنر شهری می توان برای اتحاد" است.

բաժնետոմս